Zasady współpracy

ZASADY
WYKONYWANIA TŁUMACZEŃ USTNYCH I PISEMNYCH
BIURA TŁUMACZEŃ "ARTEXT"

 1. ARTEXT wykonuje tłumaczenia ustne i pisemne na warunkach określonych w Zasadach Wykonywania Tłumaczeń Ustnych i Pisemnych Biura Tłumaczeń ARTEXT, zwanych dalej "Zasadami" oraz zgodnie z aktualnym cennikiem.
 2. Tłumaczenia wykonywane są na podstawie zamówienia złożonego w formie elektronicznej (e-mail).
 3. Zamówienia można również składać na formularzu zamówienia wypełnionego przez właściwie upoważnioną osobę w firmie Klienta. Wypełniony formularz może zostać przekazany za pomocą telefaksu.
 4. Koszt tłumaczenia oblicza się na podstawie obowiązującego cennika usług.
  • Strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego zwykłego (niepoświadczonego) to 1500 znaków ze spacjami. Tłumaczenia takie rozliczane są na podstawie liczby stron, z dokładnością do jednego miejsca po przecinku
  • Strona rozliczeniowa tłumaczenia pisemnego przysięgłego (poświadczonego) to 1125 znaków ze spacjami. Tłumaczenia takie rozliczane są na podstawie liczby stron, z tym, że każda następna rozpoczęta strona liczona jest jak przetłumaczona pełna strona

Tłumaczenia pisemne:

 1. Obowiązują następujące terminy wykonywania usług:
  • termin zwykły - do sześciu (6) stron rozliczeniowych tłumaczenia zwykłego oraz tłumaczenia przysięgłego dziennie
  • termin ekspresowy - od siedmiu (7) do dwunastu (12) stron rozliczeniowych tłumaczenia zwykłego oraz tłumaczenia przysięgłego dziennie
  • termin superekspresowy - powyżej dwunastu (12) stron rozliczeniowych tłumaczenia zwykłego oraz tłumaczenia przysięgłego dziennie.
 2. Najkrótszy termin wykonania zlecenia w trybie zwykłym to dwa dni robocze licząc od daty zamówienia, w którym nastąpiło dostarczenie materiałów do tłumaczenia. Zlecenie takie wykonywane jest do godz. 16:00 w ustalonym dniu realizacji zlecenia, chyba że Klient określi w zamówieniu inną godzinę oddania tłumaczenia. Do terminu wykonania tłumaczenia nie są wliczane weekendy oraz dni ustawowo wolne od pracy.
 3. Zlecenie realizowane w dniu dostarczenia materiałów do tłumaczenia lub w dniu następnym uważa się za zlecenie realizowane w terminie ekspresowym lub superekspresowym w zależności od liczby stron.
 4. Tłumaczenie zawierające mniej niż 1500 znaków liczone jest jako pełna strona.
 5. Cena tłumaczenia obejmuje jego weryfikację, jednakże za przygotowanie dokumentu do publikacji należy doliczyć 50% ceny podstawowej lub stawkę określoną indywidualnie.
 6. Prace nietypowe, które nie są ujęte w obowiązującym cenniku wyceniane są indywidualnie.
 7. W razie wycofania zlecenia na tłumaczenie pisemne, Klient jest zobowiązany do zapłaty za wykonaną już część pracy wg stawki uzgodnionej w zamówieniu.
 8. Skorzystanie przez Klienta z tłumaczenia - w jakikolwiek sposób - przed dokonaniem zapłaty będzie uznane za akceptację tekstu tłumaczenia przez Klienta bez zastrzeżeń.
 9. Klient staje się właścicielem praw autorskich do otrzymanego tłumaczenia z chwilą zapłacenia należności za to tłumaczenie wyszczególnionej na fakturze.

Tłumaczenia ustne

 1. Koszt tłumaczenia ustnego obliczany jest na podstawie obowiązującego cennika usług Biura Tłumaczeń ARTEXT.
 2. Minimalna opłata dzienna liczona jest za tzw. blok tzn. 4 godziny pracy tłumacza w przypadku tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych oraz 2 godziny pracy tłumacza w przypadku tłumaczeń przysięgłych.
 3. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został on zamówiony i zgłosił się do pracy, do godziny zakończenia pracy; rozliczenie następuje wg liczby bloków 4-godzinnych w przypadku tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych (tzn. jeśli w danym dniu tłumaczenie trwa dłużej niż 4 godziny wynagrodzenie pobierane jest za cały następny blok 4 godzinny, nawet jeśli w rzeczywistości praca tłumacza trwa krócej niż 8 godzin) lub 2 godzinnych w przypadku tłumaczeń przysięgłych.
 4. Za pracę w godzinach nocnych (22:00 - 6:00) oraz za pracę w dni ustawowo wolne od pracy doliczamy 100% do ceny podstawowej.
 5. W przypadku tłumaczeń odbywających się poza Warszawą, oprócz ceny za wykonanie tłumaczenia, Klient ponosi koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia tłumacza oraz opłatę za czas dojazdu tłumacza do wskazanego przez Klienta miejsca.
 6. Przerwy w tłumaczeniu trwające mniej niż 2 godziny wliczane są do czasu pracy tłumacza. Przerwy dłuższe niż 2 godziny winny być wyszczególnione w zamówieniu.
 7. Klient zobowiązuje się do nieskładania tłumaczom zatrudnionym przez ARTEXT propozycji wykonania tłumaczeń na rzecz Klienta z pominięciem pośrednictwa ARTEXT.

Poufność

Wszyscy tłumacze, którym ARTEXT powierza wykonanie zlecenia, podpisują zobowiązanie do zachowania tajemnicy w odniesieniu do treści tłumaczonych tekstów, otrzymanych materiałów pomocniczych i informacji. Na życzenie Klienta ARTEXT może podpisać odrębne zobowiązanie do zachowania poufności.

Odpowiedzialność

 Odpowiedzialność materialna za wszelkie szkody związane z wykonaniem tłumaczenia przez Biuro Tłumaczeń ARTEXT jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia netto  (bez podatku VAT) należnego za wykonanie tego tłumaczenia, chyba że ustalono inaczej. Jednocześnie informujemy, że ARTEXT posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej.