Tłumaczenia pisemne

Zasady współpracy

 1. Tłumacz wykonuje tłumaczenia dla Biura Tłumaczeń ARTEXT na podstawie zlecenia oznaczonego numerem. Podstawą rozliczeń za wykonane tłumaczenie jest strona rozliczeniowa licząca 1800 znaków ze spacjami. Liczba znaków obliczana jest według następujących zasad: 
  • MS Word - za pomocą funkcji "statystyka wyrazów" w zakładce "narzędzia" w MS Word
  • MS Excel - zawartość przenoszona jest do MS Word i dalej obliczana jak w pliku tekstowym lub obliczenie liczby znaków dokonywane jest przy pomocy specjalistycznego oprogramowania dla tłumaczy "Practicount"
  • inne formaty - według indywidualnych ustaleń zapisanych w Zleceniu.
  Podstawą rozliczenia w przypadku tłumaczeń przysięgłych są zasady określone w odnośnym rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
 2. Informacja o Zleceniu przekazywana jest Tłumaczowi telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Następnie Tłumacz otrzymuje pocztą elektroniczną, faksem, lub pocztą kurierską, tekst oryginalny oraz Zlecenie określające warunki wykonania: numer zlecenia, datę i godzinę przesłania tłumaczenia do Biura Tłumaczeń ARTEXT oraz stawkę wynagrodzenia. 
 3. Stawka wynagrodzenia za stronę tłumaczenia określana jest każdorazowo przez Biuro Tłumaczeń ARTEXT.
 4. Po zaakceptowaniu Zlecenia na warunkach określonych przez Biuro Tłumaczeń ARTEXT, Tłumacz niezwłocznie potwierdza pocztą elektroniczną przyjęcie Zlecenia podając jego numer.
  • Tłumacz powinien sprawdzić zgodność przesłanego dokumentu z otrzymanym uprzednio opisem (liczba stron, plików, charakter tekstu). W przypadku zauważonych niezgodności, Tłumacz powinien niezwłocznie poinformować o nich Biuro Tłumaczeń ARTEXT. W przeciwnym razie uznaje się, że Zlecenie zostało przyjęte bez zastrzeżeń.
  • Gotowe tłumaczenie, Tłumacz odsyła do Biura Tłumaczeń ARTEXT pocztą elektroniczną na adres: artext@artext.pl lub w sposób określony w Zleceniu.
 5. Tłumacz zobowiązany jest przekazać tłumaczenie do Biura Tłumaczeń ARTEXT terminowo, tj. nie później niż w terminie określonym w Zleceniu. Jeżeli nie ustalono inaczej, tłumaczenie należy przesłać do Biura Tłumaczeń ARTEXT pocztą elektroniczną do godziny 8:00 rano dnia określonego jako termin realizacji.
 6. W przypadku braku możliwości dotrzymania terminu z powodu zdarzeń losowych, Tłumacz zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Biuro Tłumaczeń ARTEXT i uzyskać potwierdzenie przyjęcia takiej wiadomości. Niedotrzymanie terminu skutkuje obniżeniem stawki wynagrodzenia bądź wypowiedzeniem umowy.
 7. Tłumacz zobowiązany jest wykonać tłumaczenie zgodnie z najlepszą wiedzą i umiejętnościami oraz zgodnie z najlepszą praktyką.
 8. Tłumacz powinien odpowiednio wcześnie zgłaszać problemy merytoryczne i formalne związane z realizacją Zlecenia.
 9. Tłumacz zobowiązany jest do stosowania terminologii przyjętej w danej dziedzinie, oraz uwzględniać informacje odnośnie terminologii przekazane mu przez ARTEXT.
 10. Zlecenia realizowane jednocześnie przez wielu Tłumaczy koordynowane są przez przedstawiciela Biura Tłumaczeń ARTEXT. W takim przypadku Tłumacze zobowiązani są do stosowania ujednoliconej terminologii określonej przez Biuro Tłumaczeń ARTEXT.
 11. Przed oddaniem tłumaczenia Tłumacz zobowiązany jest do dokładnego przeczytania przetłumaczonego tekstu w celu upewnienia się, że jest on kompletny, zgodny z oryginałem pod względem merytorycznym i graficznym oraz poprawny pod względem stylistycznym i ortograficznym.
 12. W przypadku braku akceptacji tłumaczenia z powodu błędów może ono zostać odesłane do Tłumacza ze wskazówkami i zleceniem poprawy. W takim przypadku Tłumacz zobowiązany jest wprowadzić poprawki w możliwie najszybszym terminie.